Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIGELO.COM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.figelo.com jest  Spółka pod firmą: AMDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507218, NIP: 7343524686, REGON: 123075043.
 2. Przedmiot działalności sklepu internetowego www.figelo.com stanowi detaliczna oraz hurtowa sprzedaż akcesoriów dla dzieci za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.figelo.com oferowane są do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.figelo.com – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. 
 4. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.figelo.com są nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.figelo.com, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Dla złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.figelo.com przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst Dz.U. 2017 poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polski oraz konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdują zastosowanie wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 9. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez adres e-mail: [email protected]. Adres korespondencyjny to: ul. Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz.

II. DEFINICJE

 Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają.

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca, Usługodawca lub Administrator – Spółka pod firmą: AMDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu ul. Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507218, NIP: 7343524686, REGON: 123075043.
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.figelo.com. 
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także Danych Klienta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, Kod pocztowy, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki.
 9. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Towar –  każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy nieodpłatnie usługi elektroniczne polegające na:
 2. zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie internetowym,
 3. umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży za pomocą Koszyka.
 4. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony. 
 5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do:
 7. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
 8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 10. dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronione przez przepisy prawa,
 11. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,
 12. rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.
 13. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a), za porozumieniem stron.
 14. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt b) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych, zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji i danych.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient poprzez złożenie Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia wyłącznie za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności uprzedniego utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy na warunkach określonych w Regulaminie. 
 5. Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów.
 6. Do złożenia Zamówienia bez rejestracji Konta wymagana jest akceptacja treści Regulaminu.
 7. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy dokonać wyboru Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość i ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do Koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy: wybrać sposób dostawy oraz wskazać sposób płatności.
  Zamówienie należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓWIENIE”, a następnie podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe oraz zgłosić ewentualne uwagi do Zamówienia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP”. 
 8. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 9. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 10. Sprzedawca potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w formularzach Koszyka nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.
 12. Zamówienia na Towary w promocji będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 13. Od momentu zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „POTWIERDZAM ZAKUP” Klient nie ma możliwość modyfikacji złożonego Zamówienia. 

 

V. PŁATNOŚCI 

 1. Ceny wskazane w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, dostępna będzie w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, jak też zostanie podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

a. Przedpłata - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze proforma.

b. Płatność e-przelewem za pomocą serwisu shoper.pl (dostępne sposoby płatności i informacje o systemie: www.shoper.pl/platności) - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A., która mieści się w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

c. Płatność gotówkową w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności, o których mowa w pkt 3 ppkt a) oraz pkt 3 ppkt b), Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w realizacji.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz wycofania ze sprzedaży Towarów uprzednio dostępnych, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

VI. DOSTAWA 

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności podczas składania Zamówienia.
 3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. 
 4. Orientacyjny czas wysyłki Zamówienia do Klienta wynosi 45 dni liczonych w przypadku płatności, o których mowa w części V pkt 3 ppkt a) oraz pkt 3 ppkt b), od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności, o której mowa w części V pkt 3 ppkt c) – od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w sposób wskazany w części IV pkt 10.  Jeżeli czas realizacji Zamówienia okazałby się dłuższy, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji Zamówienia przez Klienta.  
 5. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia. O fakcie odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu Klient obowiązany jest poinformować niezwłocznie Sprzedawcę. 
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Towar nie jest dostępny, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

 

VII. GWARANCJA I REKLAMACJE 

 1. Na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca, o ile jest równocześnie ich producentem, może udzielić gwarancji. Informacja o istnieniu gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, umieszczona zostanie przy opisie Towaru w Sklepie internetowym. Jeżeli Towar objęty jest gwarancją, udzieloną przez producenta innego niż Sprzedawca, roszczenia z tego tytułu Klient zgłasza bezpośrednio do serwisu gwaranta, w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej. 
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 3 poniżej. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu przez Kupującego niebędącego konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 
 3. Uszkodzenia mechaniczne, będące następstwem nieprawidłowego użytkowania Towaru, nie podlegają reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. 
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest pokryć koszty związane z obsługą nieuzasadnionych reklamacji poniesione przez Sprzedawcę. 
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 9. Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego złożenia przez Klienta, informując Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. W tym celu może on w szczególności skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu znajdują zastosowanie także do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres: [email protected], Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Klientowi potwierdzenie jego odebrania, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub przekazać Sprzedającemu zakupiony Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  
 4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu. Klient odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Klienta.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, jest Usługodawca, tj. jest Spółka pod firmą: AMDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu ul. Barbackiego 30c, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000507218, NIP: 7343524686, REGON: 123075043. Dane kontaktowe Spółki: tel. 796664069, adres e-mail: [email protected]
 2. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO").
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w szczególności w celach:
  • świadczenia usługi prowadzenia i obsługi konta Klienta/Użytkownika w sklepie on-line figelo.com – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży towarów i produktów oferowanych przez Spółkę, a w przypadku zakupu towarów – prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • udziału w usłudze newsletter – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta/Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), dalsze przetwarzanie danych w ramach usługi newsletter oparte jest na niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadnionym interesie Spółki jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera,
  • kontaktu z Klientami/Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich wiadomości i zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • utrzymywania treści zamieszczanych przez Użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w tych przypadkach, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania tych danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne dla możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności i usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do firm współpracujących i obsługujących Usługodawcę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru, , na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 7. W oparciu o pozyskane dane osobowe Usługodawca może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.
 8. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Więcej informacji o podstawach, celu, zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnieniach wynikających z RODO, znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2022 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia. Za wiążącą należy uznawać tę wersję Regulaminu, która obowiązuje w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Klient składając Zamówienie każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zmówienia złożone i przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich Zamówień.
 3. W przypadku braku zgody Klienta na zmienione brzmienie zapisów Regulaminu, Konto Klienta zostanie przez Sprzedawcę usunięte. 
 4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa. 
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.figelo.com/pl/i/Regulamin/47 w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Każdemu Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 7. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
 8. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 9. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 10. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych właściwych aktów prawnych.

 

Informacja!

Od 01 marca 2022r. zmienił się właściciel sklepu internetowego figelo.com. Wszelkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą: Figelo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu przejęła Spółka pod firmą: AMDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu. W dniu 01 marca 2022r.. zaktualizowaliśmy nasz Regulamin, Politykę prywatności, Klauzulę informacyjną, Regulamin usługi newsletter oraz Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić te zmiany. Mimo że zmienił się właściciel sklepu, w dalszym ciągu zamierzamy oferować te same produkty. Nasze Zasady dotyczące danych oraz Regulamin nadal obowiązują i zmiana nazwy nie ma wpływu na to, jak wykorzystujemy lub udostępniamy dane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl